Report
Autentifikavimas
     
  2020.09.23  
Vartotojo vardas:
Slaptažodis:

Informuojame, kad visoje Europos Sąjungoje 2018 m. gegužės 25 d. pradedamas taikyti naujasis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).
Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninis paštas) tvarkomi vykdant standartizacijos veiklą, kuriai esate įgalioti.
Jūsų tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos standartizacijos departamentas, juridinio asmens kodas 188640467, buveinės adresas Algirdo g. 31, Vilnius.
Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai yra šie: Dovilė Tarasevičiūtė, +370 659 93 229, el. p. dovile.taraseviciute@lsd.lt. Į asmens duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Įspėjimas dėl prieigos prie neviešų e. Komitetų katalogų ir dokumentų bei jų naudojimo:

Technikos komitetų narių įgaliotieji asmenys įsipareigoja iš e. Komitetų visą gautą informaciją naudoti vien tik technikos komitetų veikloje numatytiems darbams atlikti, nenaudoti jos kitiems tikslams ir laikytis Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies reikalavimų. Šis įgaliotųjų asmenų įsipareigojimas sudaro galimybę aktyviai dalyvauti standartizacijos veikloje.

   

Suinteresuoti fiziniai ar juridiniai asmenys (kurie nėra technikos komiteto nariai) – registruoti vartotojai – įsipareigoja e. Komitete viešajai apklausai skelbiamus standartų projektų tekstus naudoti tik standartų projektų peržiūrai ir pastabų dėl jų dalykinio turinio pateikimui. Asmuo, pateikdamas pastabas, turi atsižvelgti į tai, kad standartų projektai yra saugomi autorių teisių, ir įsipareigoja neplatinti, nekopijuoti ir neskelbti viešai viso projektų teksto ar jo dalių jokiomis formomis ir priemonėmis trečiosioms šalims be išankstinio Lietuvos standartizacijos departamento sutikimo.

   

Visi pageidaujantys tapti registruotais vartotojais turi kreiptis el. paštu livelink-help@lsd.lt arba telefonu (8 5) 270 9362, mob. telefonu 8 659 93 226 darbo dienomis nuo 08:00 val. iki 17:00 val.
Siekiant išvengti prieigos pažeidimų, sukurtą slaptažodį privalote saugoti ir neatskleisti jo kitiems asmenims. Praradus slaptažodį, prašome kreiptis aukščiau nurodytu el. paštu arba skambinti nurodytais telefonais. 

 

Rekomenduojame e. Komitete dirbti naudojantis „Mozila Firefox“ naršykle.

© 2018 Lietuvos standartizacijos departamentas (LST)